§1. DEFINICJE

 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://followyst.com/, prowadzony przez Administratora,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 3. Administrator – Fusion Core sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Jaworowa 16/A23, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000835142, NIP: PL5472218186, REGON: 38583370100000, adres e-mail: support@followyst.com, adres korespondencyjny: Jaworowa 16/A23, 43-300 Bielsko-Biała,
 4. Użytkownik – a Consumer or a Entrepreneur utilizing the Services provided by electronic means by the Administrator via the Website,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Administratorem Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną,
 7. Formularz zmiany hasła – formularz udostępniany Użytkownikowi przez Administratora w celu ustawienia nowego hasła w sytuacji,
 8. Formularz rejestracji – formularz udostępniany Użytkownikowi przez Administratora, umożliwiający utworzenie Konta,
 9. Formularz logowania – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Użytkownikowi zalogowanie się do Konta,
 10. Kolejka – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający osobie która chce zostać Użytkownikiem serwisu, zgłoszenie chęci założenia Konta i skorzystania z Usług świadczonych przez Administratora,
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym w szczególności informacje o zamówionych Usługach, którego posiadanie jest konieczne do korzystania do Serwisu internetowego,
 12. Plany – zakładka dostępna w Serwisie internetowym po zalogowaniu się do Konta, umożliwiająca podgląd statusu Subskrypcji, a także zmianę dotychczasowego planu Subskrypcji.
 13. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem na odległość, za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi,
 14. Usługa – the subject of the distance Contract concluded as per these Terms and Conditions, available via the Website,
 15. Subskrypcja – Usługa świadczona odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji,
 16. Aplikacja – Aplikacja Followyst, za pomocą której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika. Administrator udostępnia Aplikację do pobrania na stronie Serwisu internetowego,
 17. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Użytkownika w związku z zawarciem Umowy lub prowadzeniem Konta,
 18. Program poleceń – program dla Użytkowników umożliwiający zaproszenie innych osób, do skorzystania z Usług świadczonych przez Administratora, na zasadach wskazanych przez Administratora na stronie Serwisu internetowego,
 19. Dowód Zakupu – faktura VAT wystawiana przez Administratora i potwierdzająca zawarcie Umowy,
 20. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 21. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495)

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Użytkownikowi przez Administratora:
  1. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. posiadania i korzystania z Konta w Serwisie internetowym,
  3. zarządzaniu Subskrypcją w ramach Konta,
  4. pobrania Aplikacji,
  5. otrzymywania Newslettera,
  6. orzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Administrator dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów.
 6. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Administratora.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 9. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min.1 GHz, 2 GB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 16 bitową paletę kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 11.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia lub osoba o ograniczonej zdolności prawnej, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.
 3. Serwis internetowy jest otwartą platformą, dzięki której Użytkownik może utworzyć i uzyskać dostęp do swojego Konta.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 5. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Użytkownik nie może:
  1. ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
  2. zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  3. wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 6. Przed pierwszym logowaniem do Konta oraz przed skorzystaniem z usługi Subskrypcji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści. Polityka prywatności.
 7. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.
 8. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 9. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Administratora lub zostały użyte przez Administratora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 11. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 12. Użytkownik ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 13. Odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§4. KONTO

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do ich Kont za pomocą Strony internetowej.
 2. Użytkownik loguje się poprzez Formularz logowania, uzyskując tym samym dostęp do Serwisu internetowego.
 3. Po zalogowaniu, Użytkownik powinien pobrać Aplikację, aby w pełni móc korzystać z Usług oferowanych przez Administratora zgodnie z wybraną Subskrypcją.
 4. W zakładce Plany Użytkownik może wybrać interesujący go plan Subskrypcji.
 5. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika względem Administratora, jeśli nie został wybrany przez Użytkownika żaden plan Subskrypcji.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Usług świadczonych przez Administratora w każdym czasie. Na żądanie Użytkownika przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail support@followyst.com Administrator usunie Konto Użytkownika.

§5. APLIKACJA

 1. Aplikacja jest własnością Administratora. Administrator udostępnia ją Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu pobrać Aplikację na swój komputer, aby Aplikacja działała w sposób poprawny wymagany jest Windows 7 (lub nowszy) lub macOS. Ponadto na komputerze Użytkownika powinna być zainstalowana Java.
 3. Zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin aplikacji.
 4. Posiadanie Aplikacji jest niezbędne, aby móc w pełni skorzystać z Usług świadczonych przez Administratora.

§6. SUBSKRYPCJA I PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik, który zainstalował aplikację, może zarządzać w ramach swojego Konta planem Subskrypcji, korzystając z zakładki Plany.
 2. Administrator oferuje Użytkownikom następujące plany Subskrypcji:
  1. Starter
  2. Pro
  3. Ultimate
 3. Plany Subskrypcji są płatne, Użytkownik może dowolnie wybrać interesujący go plan korzystając z zakładki Plany.
 4. Przy wyborze planu Subskrypcji Użytkownik zobowiązany jest podać dane do płatności (dane z karty płatniczej) oraz dane niezbędne do wystawienia Dowodu Zakupu.
 5. Przed wprowadzeniem danych niezbędnych do dokonania płatności, Użytkownik informowany jest o łącznej cenie wybranego planu Subskrypcji.
 6. The Starter Plan is available freely for a period of 7 days. After 7 days, Users are obliged to issue the relevant payment. Users may withdraw from the Subscription during that period, without having to issue any payments.
 7. Opłata za każdy plan Subskrypcji obejmuje miesięczny okres korzystania z Usług oferowanych w ramach konkretnego planu Subskrypcji. Po upływie tego okresu Subskrypcja zostaje automatycznie wznowiona, na kolejny miesięczny okres.
 8. W zakładce Plany Użytkownik może sprawdzić stan wybranej Subskrypcji (w szczególności okres obowiązywania).
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z bieżącego planu Subskrypcji lub zmienić go na inny.
 10. W związku z realizacją na rzecz Użytkownika wybranego planu Subskrypcji, Administratorowi przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie wybrania Subskrypcji.
 11. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w Euro, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 12. W momencie wyboru planu Subskrypcji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania Subskrypcji, jeżeli płatność nie została pobrana od Użytkownika z powodu braku środków- jeśli Użytkownik pomimo wezwania, nie uzupełnił płatności w terminie 7 dni.
 14. Użytkownik dokonuje płatności elektronicznie, przy użyciu PayPal lub karty: Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro – Subskrypcja zaczyna być realizowana, nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty.
 15. Użytkownik w celu dokonania płatności, podaje dane do swojej karty płatniczej, opłata jest automatycznie ściągana. Jeśli użytkownik nie zrezygnuje/nie zmieni planu Subskrypcji, bieżący plan się automatycznie odnawia, co pociąga za sobą automatyczne ściągnięcie środków z karty płatniczej Użytkownika.
 16. Administrator przesyła Użytkownikowi na jego adres e-mail Dowód Zakupu.

§7. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa realizowana jest przez Administratora wadliwie, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, informacje dotyczące Usługi, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Administratora: Fusion Core sp. z o.o. Jaworowa 16/A23, 43-300 Bielsko-Biała
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Administratora: support@followyst.com
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Użytkownika. Jeżeli Administrator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy w każdym czasie.
 2. Użytkownik który chce zrezygnować z prowadzenia Konta, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail support@followyst.com
 3. Użytkownik, który chce zrezygnować z planu Subskrypcji, może to zrobić używając w swoim Koncie zakładki Plany. W razie problemów technicznych może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail support@followyst.com
 4. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do poniesienia opłaty za czas świadczenia Usług do wygaśnięcia Subskrypcji. Rozwiązanie Umowy następuje wraz z zakończeniem się okresu obejmującego wykupiony plan Subskrypcji.
 5. Prawa Użytkowników wskazane w niniejszym paragrafie w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących im na mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

§9. ZWROTY

 1. Użytkownik może zażądać zwrotu pieniędzy w terminie 30 dni od daty zakupu lub odnowienia Subskrypcji. W przypadku uznania zwrotu, pieniądze są zwracane na konto lub kartę, które zostały użyte do zapłaty za Subskrypcję, w ciągu 30 dni od daty uznania zwrotu.
 2. Administrator może odmówić zwrotu w przypadku, gdy są dowody na aktywnej korzystanie przez Użytkownika z Usługi w dniach poprzedzających żądanie zwrotu.
 3. Administrator nie uznaje zwrotów związanych z brakiem skuteczności Usługi.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Administrator jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityka prywatności.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Usługi zamówione przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich zamawiania. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Administrator (tj. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach - adres: Brata Alberta 4, 40-019 Katowic, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, strona internetowa: http://www.katowice.wiih.gov.pl/),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora (tj. sąd w Bielsku-Białej), a w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2020.
pl_PLPolski