1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: https://followyst.com, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Fusion Core sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Jaworowa 16/A23, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000835142, NIP: PL5472218186, REGON: 38583370100000.
 2. Szanując Twoje prawa jako podmiotu w danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Ciebie danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich przysługujących Ci praw jako osobie, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail – stanowiący jednocześnie login do Twojego konta, przetwarzany jest aby zapewnić Ci możliwość logowania do Serwisu internetowego. Adres e-mail służy do kontaktu pomiędzy Administratorem, a użytkownikiem Serwisu internetowego, używamy adres e-mail aby odpowiedzieć na Twoje pytania, aby udostępnić Ci formularz służący do zmiany hasła, a także aby wysłać Ci fakturę za zamówione usługi. Ponadto jeśli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa informacje handlowe oraz nowości dostępne w naszym Serwisie internetowym.
  2. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownik naszego Serwisu internetowego przekażesz nam je uzupełniając dane do faktury elektronicznej lub przekażesz nam je za pośrednictwem poczty elektronicznej np. w celu złożenia reklamacji lub pytania dotyczącego usług.
  3. numer telefonu – może być przetwarzany jeśli jako użytkownik naszego Serwisu internetowego przekażesz nam go uzupełniając dane do faktury lub przekażesz nam go kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. NIP lub inny identyfikator podatkowy –pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP/inny identyfikator podatkowy,
  5. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Ciebie jako użytkownika naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
  1. w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
  2. w celu realizacji usług zamówionych w naszym Serwisie internetowym,
  3. w celu odpowiedzi na pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej.
  4. w celu dobrowolnej rejestracji (założenia Konta) w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy Twoje dane, aby ułatwić Ci w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
  5. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niej wypisać.
 5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. W związku z tym możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadasz się na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Każdy użytkownik jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Przy pierwszym kontakcie z naszymi użytkownikami (przed założeniem konta w serwisie) dane (udostępnione jako publiczne) pobierane są z platformy instagram.com.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, lub
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.
 11. Dane osobowe są przez nas przekazywane do państwa trzeciego, w związku z korzystaniem z zewnętrznych serwerów, które zlokalizowane są poza obszarem EOG. W celu zabezpieczenia Twoich danych, stosujemy zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  2. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
  1. providing hosting services for the Website,
  2. providing other services necessary for current functioning of the Website.
 14. Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu (w rozumieniu RODO), jeśli jako Użytkownik Aplikacji Followyst udostępnionej przez Administratora, wyrazisz na to zgodę. Administrator dopuszcza się profilowania Twoich danych, wykonując zlecone przez Ciebie działania w ramach Aplikacji. Profilowanie danych ma na celu dostosowanie i dobranie działań do Twoich potrzeb i ustalonych preferencji.
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
  z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 16. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 17 poniżej.
 17. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: support@followyst.com lub w formie pisemnej na następujący adres: Fusion Core sp. z o.o., ul. Jaworowa 16/A23, 43-300 Bielsko-Biała.
 18. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 20. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych.
 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
pl_PLPolski